Sociale code

Sociale code

Schoongewoon bedrijven streven naar een baan op basis van volwaardigheid.
Volwaardig door erkenning van het belang van het werk en het streven naar een baan met zoveel als mogelijk uren op basis van arbeidsovereenkomst. Leden hebben inspraak en zeggenschap met betrekking tot de invulling van hun werk.

Bestuur is verantwoordelijk voor de continuïteit van de coöperatie. Daartoe wordt er zorggedragen voor tijdige opvolging en kennisoverdracht. Als richtlijn treedt bestuur op pensioengerechtigde leeftijd terug. Op verzoek van achterblijvend bestuur en leden kan het dienstverband worden voortgezet.

Schoongewoon zet zich in voor verbetering van het welzijn van de leden door een prettige, eerlijke en gezonde invulling van de werkomstandigheden. Optimalisatie van het inkomen in overleg middels winstuitkering of secundaire voorwaarden. Verbetering van werkomstandigheden en fysiek welzijn door middel van optimale capaciteitsbezetting en materialen. Leden hebben hierbij een verantwoordelijkheid zich daarop te beroepen.

Er wordt gehandeld in de coöperatieve gedachte. Het gaat (in beginsel) niet om rendement op geïnvesteerd vermogen maar om continuïteit.

Leden dienen de kans te krijgen zich te scholen, vaktechnisch maar ook in andere functionele gebieden en ondernemen in de coöperatieve vorm.

Bij benoeming van bestuur dient iedere vorm van belangenverstrengeling te worden vermeden. In het Schoongewoon handboek zijn de uitgangspunten hiervoor beschreven.

Bestuurders en medewerkers doen al het mogelijke om milieuvriendelijk te werken. Het reduceren van reizen, papierverbruik, milieugevaarlijke middelen en alle vormen van verspilling dient een terugkerend aandachtspunt te zijn in het werkoverleg.

In de aard van de coöperatie werken we met medewerkers/leden. In de situatie waarin wij gebruik maken van uitbesteding dragen wij zorg voor een redelijk tarief en contracten. Onder redelijk verstaan wij dat een salaris volgens C.A.O. voor de Schoonmaak haalbaar moet zijn voor de ingehuurde.

Schoongewoon medewerkers onthouden zich van discriminerende uitingen van welke aard dan ook.