Privacyverklaring

Inleiding

Coöperatief Schoongewoon Nederland u.a. respecteert de privacy van alle mensen.
Om dit te borgen is deze privacyverklaring opgesteld.

Deze verklaring is geldig voor alle aan Schoongewoon Nederland verbonden coöperaties en bedrijven.

Deze verklaring beschrijft in grote lijnen hoe onze coöperaties dienen om te gaan met persoonlijke informatie en beveiliging aangaande de systemen en de informatie welke bij toeleveranciers ten behoeve van informatieverwerking (personeelsinformatiesysteem) en website gebruikt wordt.

 

Algemene regels

 • Alle Schoongewoon coöperaties hanteren het uitgangspunt dat er geen persoonlijke informatie verkocht aan of gedeeld wordt met derden.
 • Ten aanzien van het gebruik van logo’s, namen, foto’s van relaties zal ten allen tijde schriftelijke goedkeuring van de betrokkene(n) worden gevraagd. Dit volgens de regels van de privacywetgeving.
 • Aangezien de Schoongewoon coöperaties, medewerker-coöperaties zijn en bevoegdheden en samenwerking ver reiken is het delen van informatie met inachtneming van deze verklaring de verantwoordelijkheid van de besturen.
 • Alleen informatie welke van belang is ten behoeve van het bedienen van de klant, het samenwerken tussen medewerkers en de betreffende relatie en zaken die nodig zijn om gezamenlijke besluiten te nemen worden gedeeld. Deze informatie blijft binnen de groep voor wie dit noodzakelijk is.
 • De controle op naleving ligt bij de bestuurders. Coöperatief Schoongewoon Nederland u.a. is niet aansprakelijk voor het niet toepassen van de wet van een van de coöperaties en eventuele financiële gevolgen. Deze verantwoordelijkheid ligt bij de afzonderlijke coöperaties.
 • Ten aanzien van de (interne) controle zal er een protocol zijn (deze is in t.t.v. deze verklaring in bewerking)

 

Regels t.a.v. medewerkers

 • Persoonlijke informatie van medewerkers wordt gebruikt t.b.v. het personeelsinformatiesysteem en de daarbij behorende salarisverwerking.
 • In overleg met de medewerker wordt alleen strikt noodzakelijke informatie verstrekt aan bijvoorbeeld ARBO diensten, overheden bij ziekte, ontslag en pensioen.
 • Informatie welke wij verplicht zijn op te slaan middels de wetgeving.

 

Regels t.a.v. klanten en leveranciers

 • Persoonlijke Informatie zoals telefoonnummer, e-mail of huisadressen van contactpersonen worden alleen in overleg en na toestemming derden gedeeld.

 

Regels t.a.v. sollicitanten

 • Persoonlijke gegevens van sollicitanten die zich aanmelden, hetzij via vacature of open sollicitatie worden gedurende de sollicitatieprocedure vertrouwelijk bewaard bij de verantwoordelijke bestuurder. Open sollicitaties worden in overleg met de sollicitant gedurende een bepaalde periode bewaard bij de verantwoordelijke bestuurder.
  Jaarlijks wordt beoordeeld wie benaderd worden voor voortzetting van de bewaring.
  Deze gegevens worden alleen binnen coöperaties gedeeld na overleg.

 

Regels t.a.v. een datalek

 • Bij het constateren van een datalek worden betrokkenen direct geïnformeerd.
  De informatie omvat het risico van het lek, advies over te nemen acties en de genomen acties.
 • Een datalek moet in bepaalde gevallen worden gemeld aan de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit is aan de orde wanneer het lek leidt of kan leiden tot een aanzienlijke (kans op) ernstige nadelige gevolgen voor de bescherming van persoonsgegevens. Het datalek moet daarnaast ook worden gemeld aan de betrokkene indien het waarschijnlijk ongunstige gevolgen zal hebben voor zijn of haar persoonlijke levenssfeer.

 

ICT en beveiliging

 • De hardware welke in gebruik is, is voorzien van firewalls en virusscansoftware waarbij updates uitgevoerd zullen worden op aangeven van de leverancier/fabrikant.
 • Bewustzijn aangaande de beveiliging van apparatuur bij de medewerkers zal voortdurend een punt van aandacht zijn.